Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες
Πολιτική για τα Cookies

Η Fidentia s.a. Μεσίτες Ασφαλίσεων εγγυάται την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στον πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό σας κάνομε γνωστά τα ακόλουθα:

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση Χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού δικαίου( 2016/679/ GDPR ) και τις σχετικές Διεθνείς Διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστεως, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, αυτοδικαίως παύει η ισχύς της, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς και το κύρος των λοιπών όρων της παρούσας.

Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη ούτε θα δεσμεύει τα μέρη αν αυτή δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως, και δεν έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ανακύψασας εκ της παρούσης, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.